//////

Karty technologiczne zawierają zwięźle i dostępnie opraco­wane, doświadczalnie sprawdzone materiały instruktażowe, wskazujące Jak należy postępować, ażeby sprawnie, wydajnie i jakościowo dobrze wykonywać określone zadania.Odpowiednią, szczegółową adaptacją przepisów technologicznych do konkret­nych rodzajów i wielkości zadań oraz warunków realizacji budowy jest dokumenta­cja technologiczno-organizacyjna. Ustala ona sposób najbardziej sprawnej dzia­łalności produkcyjnej, określa dyrektywny cykl realizacji; rozmieszcza w jego czasie zasoby, wskazuje technologię, która w warunkach konkretnej budowy zapew- • nia właściwą jakość wykonania konstrukcji obiektów, ich obudowy, wykończenia i wyposażenia. Powinna.ona też wskazywać sposoby przeprowadzania kontroli tech­nicznej oraz wytyczne Jej organizacji na budowie.

Na teorię organizacji składają się reguły, zasady oraz wytyczne [32j, [35]. Dlatego więc w celu kompleksowego ujęcia, lecz w formie skrótowej, dokonano w tabl. 2-1 zestawienia tych dwóch pierwszych z efektami ekonomicznymi, jakie można dzięki nim uzyskać. Zestawienie wskazuje rolę organizacji oraz możliwości, jakie ona ze sobą niesie. W każdym przypadku można doprowadzić do oszczędności nakładów oraz obniżki kosztów własnych. Bardzo istotny z ekonomicznego punktu widzenia jest fakt, że rozwiązania i zabiegi organizacyjne nie wymagają dużych nakładów, lecz głównie działań przygotowawczych, określanych przez teoretyków organizacji i zarządzania^mianem preparacyjnych oraz kierowniczych. I w tym za­kresie, podobnie jak przy postępie technologicznym, podstawowe zadania mają do spełnienia inżynierowie.

W przedsiębiorstwach budowlanych jednym z głównych czynni­ków prowadzących do tych celów jest stosowana technologia. Niestety technologia w polskim budownictwie, szczególnie przy jego uprzemysławianiu, nie była i nadal nie jest właściwie doceniana w wyższych uczelniach i prowadzonych w nich proce­sach kształcenia inżynierów, w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach ba- dawczo-rozwojowych przy doborze i realizacji tematyki badawczej, w jednostkach projektowania, służbach inwestorskich, przedsiębiorstwach budowlanych i w ich produkcji.W latach siedemdziesiątych w sposób nakazowy zmuszano biura projektów i przedsiębiorstwa budowlane do stosowania centralnie opracowywanych systemów bu­dowania, przestarzałych w stosunku do technologii stosowanych w tym czasie w krajach zachodniej Europy i Skandynawii.

Bardzo często niedoinformowanie załóg było przyczyną popełniania przez nie nieprawidłowości, na które nie reagowały kierownictwa robót i budów, też nieświadome celów, skutków oraz efektów technologii.Do przygotowanych dla określonej technologii rozwiązań organizacyjnych na­leży przekonać załogę. Organizacji nie uda się zmienić bez udziału i przekonania załogi o tym, że zmiany przyniosą konkretne efekty brygadom, budowom i przedsię­biorstwu. Wspólnie z załogą należy projektować i wprowadzać rozwiązania organi­zacyjne po odpowiednich, wspólnych weryfikacjach.Nowe technologie i odpowiednia dla nich organizacja mie mogą być wprowadza­ne nakazowo, lecz przez odpowiednią argumentację, która oczywiście musi się sprawdzić.W zakresie nowoczesnej, efektywnej technologii należy szkolić robotników, brygadzistów, mistrzów, techników i inżynierów. Konieczna jest trudna, wielolet­nia praca nad odnową polskiej techniki budowlanej i tworzeniem kultury technolo­gicznej.

Największe korzyści może mieć wytwórca produktów finalnych. Te nieekonomiczne praktyki bezpośrednio lub pośrednio obniżają wartość złotówki i powodują wzrost kosztów utrzymania, a przedsiębiorstw nie mobilizują do gospodarności. Niska siła nabywcza pieniądza osłabia wszelkie motywacje ekonomiczne. Zysk należy wypracowywać dzięki technologii i organizacji, jednak nie można osiągać wysokiego ich poziomu bez dalszych, ważnych czynników, którym trzeba też poświęcać baczną uwagę. Prawidłowy mechanizm tworzenia zysków w przedsiębiorstwach budowlanych zaprezentowano w postaci schematu .

Ich pozycję w przedsiębiorstwie i jako partnera organów państwowych przy rozwiązywaniu problemów polityki socjalnej, płacowej, w zakresie pracy oraz pośrednio polityki gospodarczej określa specjalna ustawa.Centralnym i terenowym organom państwowym należy zapewnić wpływ organizacji społecznych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych, rozwijając Jednocześnie do­radztwo naukowe oraz opracowania ekspertyz przez instytuty naukowe, organizacje społeczno-zawodowe, instytucje eksperta zbiorowego.Niezbędne są właściwe zmiany systemu bankowego i dostosowanie go do nowych, racjonalnych zasad funkcjonowania gospodarki narodowej; w związku z tym zaproponowano następujący układ organizacyjny:  Narodowy Ban Polski jako centralny bank emisyjny i uniwersalny bank kredytu bezpośredniego,   wyspecjalizowane instytucje kredytowe zorganizowane dla:     obsługi spółdzielczości, rolnictwa i gospodarki żywnościowej,   operacji zagranicznych (Bank Handlowy SA, Bank PKO SA).

Równie ważnym celem reformy Jest stworzenie warunków, służących pełniejszej realizacji socjalistycznej zasady równych szans dla wszystkich ludzi oraz Jak najlepszemu urzeczywistnieniu podziału według ilości i jakości pracy. Zasada ta powinna dotyczyć i obejmować wszystkie, zarówno pieniężne, jak niepieniężne for­my udziału ludności w dochodzie narodowym.Rozwiązania systemowe powinny sprzyjać osiągnięciu i utrzymywaniu równowagi gospodarczej, w tym zwłaszcza rynkowej i płatniczej.Ukształtowany w wyniku reformy sposób funkcjonowania gospodarki powinien stymulować postęp naukowo-techniczny i innowacyjność oraz powinien być nastawio­ny na stałe i szybkie podwyższanie efektywności gospodarowania, a zwłaszcza na oszczędność surowców, materiałów, energii, lepsze wykorzystanie zasobów pracy i majątku trwałego, wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność produktów, zgodność struktury produkcji ze strukturą zapotrzebowania odbiorców.

Obecnie jest bardzo wiele dziedzin, które można poszerzać, a które to wymagają od każdego przeciętnego człowieka określonych umiejętności i predyspozycji. Śmiało można powiedzieć, że w społecznym poczuciu istnieje coś takiego jak nauka o budownictwie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że niemal wszystkie uniwersytety szkolą przyszłych pracowników budowy na kierunku jakim jest właśnie budownictwo. Nauka o budownictwie to bardzo szerokie pojecie, w zakresie którego mieści się wszystko to co kojarzy się nam z budownictwem i co może okazać się nam pomocne właśnie w pracy na budowie. Praca na budowie jest bardzo wyczerpująca i wymaga dużej dokładności od jej pracowników, dlatego kierownicy budów dbają o to by mieć jak najlepszą ekipę, która sprawnie zrealizuje projekt. Nie jest to bez znaczenia, gdyż od tego zależy pozycja na rynku firm budowlanych oraz płynność danego przedsiębiorstwa. W zakresie nauki o budownictwie mieszczą się również takie zagadnienia jak rodzaje i struktura materiałów, konstrukcja, elementy architektury i innych zagadnień związanych z geometrią i strukturą przestrzenną budynków.

W obecnych czasach możemy spotkać we współczesnym świecie wiele innowacyjnych narzędzi, które możemy bez większego problemu wykorzystać w każdej dziedzinie naszego życia. Szczególnie cieszą się tymi narzędziami pracownicy budowlani, ponieważ dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w tym zakresie, ich praca jest znacznie łatwiejsza. Nowe narzędzia wykorzystywane są w wielu innych dziedzinach, jednak trzeba tutaj zauważyć, ze taka innowacja w narzędziach szczególnie podoba się w dzisiejszym budownictwie. Każdy pracownik budowlany zauważy, że budownictwo wymaga innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w pomyśle wykorzystania materiałów budowlanych, czy też innowacyjnych projektów, ale również w kwestiach przyjmowania nowych narzędzi, które możemy wykorzystać w pracy budowanej. Innowacje w budowlance stawia nam dziś wiele ciekawych pomysłów, dlatego warto tym się zainteresować i starać się tak wcielić te pomysły w życie, aby stało się ono łatwiejsze i oczywiście przyjemniejsze, tym bardziej że mamy ku temu odpowiednie możliwości.

Luty 2017
P W Ś C P S N
« Maj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728